Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy Hořice

je zřízena podle § 167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle aktuálního znění č. 472/2011 Sb.

 

Volby do školské rady podzim 2018

Volby do školní rady

 

Kandidátka členů nové školské rady při Zemědělské akademii Hořice – střední škole a vyšší odborné škole

 1. zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům:

  • Ing. Radek Němeček, PhD. – rodič nezletilého žáka
  • Monika Špinková – rodič nezletilého žáka
  • Tereza Doležalová – zletilý žák
 2. pedagogičtí pracovníci školy z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům:

  • Mgr. Jiří Holubička – učitel
  • Mgr. Lenka Šulcová – učitelka
  • Vladimíra Machková – vedoucí vychovatelka
  • Petr Morávek – vedoucí učitel odborného výcviku

 

Výsledky voleb 2018

Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady byli zvoleni Tereza Doležalová, Radek Němeček, Vladimíra Machková a Petr Morávek.

Složení dosavadní školské rady

na funkční období  2015 – 2017:

 • Ing. Petr KEBUS, člen (jmenovaný zřizovatelem KÚ Hradec Králové, předseda finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje)
 • Mgr. Jiří JOHN, člen (jmenovaný zřizovatelem KÚ Hradec Králové, učitel)
 • Ing. Petra KUBIŠTOVÁ, člen (zástupce z řad rodičů, nezletilých žáků a studentů)
 • Mgr. Jana ČERNÁ, člen (učitelka Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice)
 • Ing. Jana KULHAVÁ, předsedkyně (učitelka Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice)
 • Vojtěch HRUŠKA, člen  (zástupce zletilých žáků a studentů)