logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Vyhlášení přijímacího řízení

VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění

vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

k denní formě studia do prvního ročníku oborů

Kód oboru Název oboru Délka studia (roky) Způsob ukončení studia Přijímací zkoušky Počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium 8 maturita ano 30
41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturita ano 30
75-41-M/01 Sociální činnost 4 maturita ano 30
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška ne 50
53-41-H/01 Ošetřovatel 3 závěrečná zkouška ne 30
41-51-H/01 Zemědělec – farmář 3 závěrečná zkouška ne 30

Uchazeči o obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

(Gymnázium, Agropodnikání, Sociální činnost)

 

 • Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 2. března 2020 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž. Formulář přihlášky.

 • Zdravotní způsobilost:

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o obory Agropodnikání a Sociální činnost doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

 • Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, přihlášení uchazeči obdrží k přijímací zkoušce pozvánku.

 

 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení podmínek, doloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující specifikaci podmínek pro přijímací řízení.

 

 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Pořadí uchazeče bude stanoveno ve spolupráci s Centrem na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělávání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

pro čtyřleté obory:                   

1. termín 14. dubna 2020

2.termín 15. dubna 2020

 

pro osmileté gymnázium:

1. termín 16. dubna 2020

2.termín 17. dubna 2020

 

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, uchazeč bude zkoušku konat v náhradním termínu.

 

Náhradní termíny pro vykonání přijímacích zkoušek ve všech oborech:

1. termín 13. května 2020

2.termín 14. května 2020

 

 • Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad, dále na internetové adrese www.zemedelska-akademie.cz do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

 

 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno předem. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost. Termín pro nahlížení do spisu bude sdělen na pozvánce k přijímacím zkouškám.

 

 • Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

 • Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

 

Uchazeči o obory poskytující střední vzdělání s výučním listem

(Opravář zemědělských strojů, Ošetřovatel, Zemědělec-farmář)

 • Termín pro odevzdání přihlášek:

Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení se odevzdávají do 2. března 2020 doporučeně poštou na adresu Riegrova 1403, 508 01 Hořice nebo osobně na sekretariát školy tamtéž. Formulář přihlášky

 • Zdravotní způsobilost:

Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni uchazeči o všechny obory doložit na přihlášce ke vzdělávání potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

 

Seznam přijatých uchazečů ke vzdělávání bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do školy v ul. Riegrova 1403 a Šalounova 919, Hořice a Zámecká 478, Lázně Bělohrad a na internetové adrese www.zemedelska-akademie.cz dne 22. dubna 2020. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem, které bude uchazečům sděleno písemně předem spolu s termínem nahlížení do spisu. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Rozhodnutí lze vydat na žádost.

Nepřijatým uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno do vlastních rukou. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisové lístky

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává zápisový lístek řediteli školy prostřednictvím sekretariátu nebo poštou a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Poznámka: Informace k přijímacímu řízení na www.msmt.cz

 

 

V Hořicích dne 29. 1. 2020

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy