logo Zemědělská akademie Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

- střední škola a vyšší odborná škola

Přijímací řízení VOŠ – poslední kolo

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 – vyšší odborná škola

Obecné podmínky pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšší odborné škole jsou stanoveny § 93 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů. Přijímání uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je v souladu s § 94 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

 

Termíny konání přijímacího řízení a podání přihlášek

Uzávěrka přihlášek Přijímací řízení
26. 10. 2018  30. 10. 2018

 

Obory a počet přijímaných uchazečů

Kód oboru Název vzdělávacího programu Forma Přijímací zkoušky Počet přijímaných
68-43-N/..

Veřejnosprávní činnost

Obnova a rozvoj venkova denní ne 64
68-43-N/..

Veřejnosprávní činnost

Obnova a rozvoj venkova dálková ne 51

 

Do 1. ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek.

Uchazeč je povinen splnit následující podmínky:

  • Znalost anglického jazyka na úrovni B1
  • Zdravotní způsobilost doloženou na přihlášce ke studiu

 

Kritéria přijímacího řízení

  • Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v prvním pololetí posledního ročníku střední školy (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa) v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení
  • Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných studentů.

 

Dle § 183, odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Přijímací řízení VOŠ – poslední kolo

 

V Hořicích dne 28. 8. 2018

Ing. Stanislav Neuman

ředitel školy